Welcome to my website

ANNA POTYSZ

PhD in Environmental Science and Technology

UNIVERSITY OF WROCLAW

Institute of Geological Sciences

Department of Experimental Petrology

Cybulskiego 32

50-205 Wroclaw, POLAND

e-mail: anna.potysz@uwr.edu.pl

ORCID

IDENTYFIKATOR I PROFIL NAUKOWCA

GO TO ORCID

DEPARTMENT WHERE I CURRENTLY WORK

ZAKŁAD PETROLOGII EKSPERYMENTALNEJ

VISIT

RESEARCH

BADANIA NAUKOWE

LEARN MORE

CONTACT ME

KONTAKT

MAIL ME

ABOUT ME

My research activity has been initiated in 2009, when I began conduction of my master thesis in Department of Experimental Petrology at University of Wrocław. In 2011, I obtained master degree in Environmental Sciences. Afterwards, in 2012 I have been given opportunity to work on doctoral thesis thanks to acceptance of my candidacy for Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme ETeCoS3 (Environmental Technologies for Contaminated Solids, Soils and Sediments). In 2015, I obtained joint doctoral degree in Environmental Science and Technology issued by University Paris-Est (France), UNESCO-IHE (The Netherlands), University of Cassino and Southern Lazio (Italy). My desire to work in academia and efforts made towards the continuation of research, led me to the Faculty of Earth Sciences and Environmental Management at University of Wroclaw, where since 2016 I have worked as a postdoctoral researcher. From 2016-2019 I was a principal investigator on the project " Bioweathering of metallurgical slags originating from copper processing" financed by National Science Centre (NCN). Currently, I am a leader of a new project "Factors Affecting Stability of Slags: Single-phase and Multi-phase Experimental Approach", also financed by NCN.

In 2020, based on the recruitment process, I became a member of the Academy of Young Scholars and Artists AMUiA. It is an inter-university organization operating in cooperation with the Wrocław Academic Hub (WCA), bringing together scientists from various universities in Poland. I believe that activities aimed at gaining new knowledge and experience are an integral part of the work of every scientist. That is why I am convinced that membership in the Academy of Young Scholars and Artists is a perfect complement to my scientific activity and broadens my thematic horizons. The topic that I proposed as part of my activity at the Academy of Young Scientists is the issue of waste and the environmental consequences associated with its production. I believe that the popularization of science in this area is of significant importance not only in the scientific context, but also for various groups of recipients, including the society of Wrocław city. I believe that participation in the Academy of Young Scholars is an excellent way to strengthen cooperation between scientific institutions through the transfer of knowledge and ideas in the fields of scientific, teaching, and popularization activities.

TOP PAGE

O MNIE

Moja aktywność badawcza została zapoczątkowana w 2009 roku kiedy rozpoczęłam realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia magisterskie ukończyłam w 2011 roku. Dalszy rozwój badań naukowych był możliwy dzięki akceptacji mojej kandydatury na studia doktoranckie w ramach stypendium Erasmus Mundus ETeCoS3 < Environmental Technologies for Contaminated Solids, Soils and Sediments > . W grudniu 2015 roku uzyskałam międzynarodowy stopień Doktora Nauk i Technologii Środowiskowych przyznany przez Uniwersytet Paris-Est (Francja), UNESCO-IHE (Holandia) oraz Uniwersytet Cassino and Southern Lazio (Włochy). Moje zainteresowania naukowe oraz starania podjęte w kierunku kontynuacji prac badawczych, doprowadziły mnie na Wydział Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w okresie 2016-2019 pracowałam nad projektem badawczym post-doc zatytułowanym: "Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów hutniczych pochodzących z produkcji miedzi". Prowadzenie badań było możliwe dzięki przyznaniu przez Narodowe Centrum Nauki finansowania na realizację projektu w ramach grantu FUGA (UMO-2016/20/S/ST10/00545). Aktualnie jestem kierownikiem projektu badawczego SONATA zatytułowanego "Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne", równiez finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu UMO-2018/31/D/ST10/00738).

W 2020 r. w drodze rekrutacji zostałam członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów AMUiA. Jest to organizacja międzyuczelniana działająca we współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim, zrzeszająca naukowców z różnych uczelni w Polsce. Uważam, że działania podejmowane w kierunku zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń są integralną częścią pracy każdego naukowca. Dlatego jestem przekonana, iż członkostwo w Akademii Młodych Uczonych i Artystów jest doskonałym dopełnieniem mojej aktywności naukowej i poszerza moje horyzonty tematyczne. Tematem, który zaproponowałam w ramach mojej działalności w Akademii Młodych Uczonych jest kwestia odpadów oraz konsekwencji środowiskowych związanych z ich wytwarzaniem. Uważam, że popularyzacja nauki w tym zakresie ma istotne znaczenie nie tylko w świecie nauki, ale również dla szerokiej grupy odbiorców, w tym społeczeństwa Wrocławia. Sądzę, że uczestnictwo w Akademii Młodych Uczonych jest doskonałym sposobem wzmocnienia współpracy między instytucjami naukowymi poprzez transfer wiedzy i pomysłów w zakresie aktywności naukowodydaktycznej oraz popularyzatorskiej.

POCZĄTEK STRONY
Design modified after: TEMPLATED