Welcome to my website

ANNA POTYSZ

PhD in Environmental Science and Technology

UNIVERSITY OF WROCLAW

Institute of Geological Sciences

Department of Experimental Petrology

Cybulskiego 32

50-205 Wroclaw, POLAND

e-mail: anna.potysz@uwr.edu.pl

PhD THESIS

ROZPRAWA DOKTORSKA

READ

DEPARTMENT WHERE I CURRENTLY WORK

ZAKŁAD PETROLOGII EKSPERYMENTALNEJ

VISIT

ON-GOING PROJECT

OBECNIE REALIZOWANY PROJEKT

PROJECT

CONTACT ME

KONTAKT

MAIL ME

ABOUT ME

My research activity has been initiated in 2009, when I began conduction of my master thesis in Department of Experimental Petrology at University of Wrocław. In 2011, I obtained master degree in Environmental Sciences. Afterwards, in 2012 I have been given opportunity to work on doctoral thesis thanks to acceptance of my candidacy for Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme ETeCoS3 (Environmental Technologies for Contaminated Solids, Soils and Sediments). In 2015, I obtained joint doctoral degree in Environmental Science and Technology issued by University Paris-Est (France), UNESCO-IHE (The Netherlands), University of Cassino and Southern Lazio (Italy). My desire to work in academia and efforts made towards continuation of research, led me to Faculty of Earth Sciences and Environmental Management at University of Wroclaw, where I currently work on post-doc project entitled: " Bioweathering of metallurgical slags originating from copper processing". The execution of research is possible thanks to FUGA grant provided by National Science Centre.

My research interests focus on the following subjects related to environmental sciences: metallurgical slags, microbial-mineral interactions, bio-weathering processes, metal mobility in the environment, the use of mineral wastes in chemical and biological technologies for metal recovery.

The research conducted in the frame of my doctoral dissertation was devoted to chemical and mineralogical characterization of metallurgical slags originating from various time periods of industrial activity and different technological processes. Furthermore, the research addressed environmental processes on-going on slag dumps as well industrial issues concerning metal recovery through the use of bioleaching. The work on this interdisciplinary project covering subjects related to chemistry, microbiology, mineralogy and biotechnology allowed me to gain valuable professional experience and strengthen my expertise on operating analytical techniques including mineral characterization methods such as: electron microprobe analyzes (EMPA), scanning electron microscopy (SEM), x-ray powder diffraction (XRD), analytical chemistry methods such as: inductively coupled plasma atomic mass spectrometry (ICP-MS), atomic absorption spectroscopy (AAS), 3-Dimensional Fluorescence as well as computer techniques JMicroVision, Visual MINTEQ, X-pert High Score Plus.

TOP PAGE

O MNIE

Moja aktywność badawcza została zapoczątkowana w 2009 roku kiedy rozpoczęłam realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia magisterskie ukończyłam w 2011 roku. Dalszy rozwój badań naukowych był możliwy dzięki akceptacji mojej kandydatury na studia doktoranckie w ramach stypendium Erasmus Mundus ETeCoS3 < Environmental Technologies for Contaminated Solids, Soils and Sediments > . W grudniu 2015 roku uzyskałam międzynarodowy stopień Doktora Nauk i Technologii Środowiskowych przyznany przez Uniwersytet Paris-Est (Francja), UNESCO-IHE (Holandia) oraz Uniwersytet Cassino and Southern Lazio (Włochy). Moje zainteresowania naukowe oraz starania podjęte w kierunku kontynuacji prac badawczych, doprowadziły mnie na Wydział Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obecnie pracuję nad projektem badawczym post-doc zatytułowanym: "Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów hutniczych pochodzących z produkcji miedzi". Prowadzenie badań jest możliwe dzięki przyznaniu przez Narodowe Centrum Nauki finansowania na realizację projektu w ramach grantu FUGA.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą następujących grup tematycznych: żużle metalurgiczne, interakcje mikroorganizmów z mineralami, procesy biowietrzenia, mobilność metali w środowisku, zastosowanie technik chemicznych i biologicznych dla odzysku metali.

Moje badania prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej były poświęcone charakterystyce chemicznej i mineralogicznej żużli hutniczych pochodzących z różnych okresów działalności przetwórczej oraz odmiennych procesów technologicznych, aspektom środowiskowym związanym z deponowaniem tych odpadów na składowiskach oraz kwestiom dotyczącym odzysku metali poprzez ekstrakcję z użyciem bakterii. Praca nad niniejszym projektem interdyscyplinarnym na pograniczu chemii, mikrobiologii, mineralogii oraz biotechnologii umożliwiła nabycie cennego doświadczenia oraz pogłębienia mojej wiedzy w dziedzinie geochemii. Badania zostały wykonane dzięki połączeniu różnorodnych technik analitycznych takich jak: mikrosonda elektronowa (EMPA), mikroskopia skaningowa (SEM), dyfraktometria rentgenowska (XRD), spektroskopia masowa z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS), płomieniowa spektroskopia absorpcyjna (AAS), chromatografia wykluczania SEC, fluorescencja w trójwymiarze oraz technik komputerowych: JMicroVision, Visual MINTEQ, X-pert High Score Plus.

POCZĄTEK STRONY
Design modified after: TEMPLATED