Witam na mojej stronie internetowej

Welcome to my website

Dr hab. prof. UWr ANNA POTYSZ

UNIVERSITY OF WROCLAW

Institute of Geological Sciences

Department of Experimental Petrology

Cybulskiego 32

50-205 Wroclaw, POLAND

e-mail: anna.potysz@uwr.edu.pl

ORCID

IDENTYFIKATOR I PROFIL NAUKOWCA

GO TO ORCID

DEPARTMENT WHERE I CURRENTLY WORK

ZAKŁAD PETROLOGII EKSPERYMENTALNEJ

VISIT

RESEARCH

BADANIA NAUKOWE

LEARN MORE

CONTACT ME

KONTAKT

MAIL ME

ABOUT ME

In 2015, I obtained joint doctoral degree in Environmental Science and Technology issued by University Paris-Est (France), UNESCO-IHE (The Netherlands), University of Cassino and Southern Lazio (Italy). My desire to work in academia and efforts made towards the continuation of research, led me to the Faculty of Earth Sciences and Environmental Management at University of Wroclaw, where since 2016 I have worked as a postdoctoral researcher. From 2016-2019 I was a principal investigator on the project " Bioweathering of metallurgical slags originating from copper processing" financed by National Science Centre (NCN). Afterwards, I became an adjunct and a leader of a new project "Factors Affecting Stability of Slags: Single-phase and Multi-phase Experimental Approach", also financed by NCN. My expertise in experimental research found application in the area of research and development - I have worked on BRIdgeAlfa project funded by by National Centre for Research and Development - project proof of concept "Research and development: mechanical technology for processing of spent Li-ion batteries with biological treatment" (ReBioBat company). In 2022 I obtained degree of doctor habilitated in Earth and environmental science and in 2023 I become associate professor.

During my scientific career, I have received the following awards:
2022 I Award for poster presentation by the Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS Centre Users
2022 I Award for poster presentation by the Mineralogical Society of Poland
2022 I Geologia 2022 Prize awarded by Ministry of Climate and Environment (Poland) VISIT
2020 I Ignacy Domeyko Prize in Earth Sciences awarded by Polish Academy of Science (Poland) VISIT
2019 I Excellence Stipend awarded by Ministry of Science and Higher Education (Poland) VISIT
2018 I French Government Scholarship
2017 I START Stipend for talented young reserchers awarded by Foundation for Polish Science VISIT

In 2020, based on the recruitment process, I became a member of the Academy of Young Scholars and Artists AMUiA. In 2023 I became a board member (vice-president) of AMUiA. It is an inter-university organization operating in cooperation with the Wrocław Academic Hub (WCA), bringing together scientists from various universities in Poland. I believe that activities aimed at gaining new knowledge and experience are an integral part of the work of every scientist. That is why I am convinced that membership in the Academy of Young Scholars and Artists is a perfect complement to my scientific activity and broadens my thematic horizons. The topic that I proposed as part of my activity at the Academy of Young Scientists is the issue of waste and the environmental consequences associated with its production. I believe that the popularization of science in this area is of significant importance not only in the scientific context, but also for various groups of recipients, including the society of Wrocław city. I believe that participation in the Academy of Young Scholars is an excellent way to strengthen cooperation between scientific institutions through the transfer of knowledge and ideas in the fields of scientific, teaching, and popularization activities.

Since 2020, I am a management board member of Mineralogical Society of Poland PTMin

TOP PAGE

O MNIE

W grudniu 2015 roku uzyskałam międzynarodowy stopień Doktora Nauk i Technologii Środowiskowych przyznany przez Uniwersytet Paris-Est (Francja), UNESCO-IHE (Holandia) oraz Uniwersytet Cassino and Southern Lazio (Włochy). Moje zainteresowania naukowe oraz starania podjęte w kierunku kontynuacji prac badawczych, doprowadziły mnie na Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w okresie 2016-2019 pracowałam jako lider projektu badawczego post-doc zatytułowanego: "Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów hutniczych pochodzących z produkcji miedzi". Prowadzenie badań było możliwe dzięki przyznaniu przez Narodowe Centrum Nauki finansowania na realizację projektu w ramach grantu FUGA (UMO-2016/20/S/ST10/00545). Aktualnie jestem kierownikiem projektu badawczego SONATA zatytułowanego "Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne", również finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu UMO-2018/31/D/ST10/00738). Moje doświadczenie w zakresie badań eksperymentalnych znalazło zastosowanie w pracach badawczo-wdrozeniowych projektu BRIdgeAlfa finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Przeprowadzenie prac B+R nad technologią mechanicznej obróbki zużytych baterii litowo-jonowych wspomaganej procesami biologicznymi" (firma ReBioBat). W 2022 roku otrzymałam stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Środowisku, natomiast w roku 2023 objęłam stanowisko profesora Uniwersytetu.

Za realizaowaną działalność naukową otrzymałam następujące nagrody i wyróżnienia:
2022 I Nagroda Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego/SOLARIS
2022 I Nagroda Geologia2022 przyznana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2020 I Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki w dziedzinie Nauk o Ziemi przyznana przez Polską Akademię Nauk
2019-2022 I Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2020-2022 I Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe
2018 I Stypendium Rządu Francuskiego
2017 I Stypendium START dla młodych uczonych przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

W 2020 r. w drodze rekrutacji zostałam członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów AMUiA, a w roku 2023 roku zostałam wybrana na stanowisko wice-przeowdniczącej AMUiA. Jest to organizacja międzyuczelniana działająca we współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim, zrzeszająca naukowców z różnych uczelni w Polsce. Uważam, że działania podejmowane w kierunku zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń są integralną częścią pracy każdego naukowca. Dlatego jestem przekonana, iż członkostwo w Akademii Młodych Uczonych i Artystów jest doskonałym dopełnieniem mojej aktywności naukowej i poszerza moje horyzonty tematyczne. Tematem, który zaproponowałam w ramach mojej działalności w Akademii Młodych Uczonych jest kwestia odpadów oraz konsekwencji środowiskowych związanych z ich wytwarzaniem. Uważam, że popularyzacja nauki w tym zakresie ma istotne znaczenie nie tylko w świecie nauki, ale również dla szerokiej grupy odbiorców, w tym społeczeństwa Wrocławia. Sądzę, że uczestnictwo w Akademii Młodych Uczonych jest doskonałym sposobem wzmocnienia współpracy między instytucjami naukowymi poprzez transfer wiedzy i pomysłów w zakresie aktywności naukowo-dydaktycznej oraz popularyzatorskiej.

Od 2020 roku pełnię funkcję członka zarządu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego PTMin

POCZĄTEK STRONY
Design modified after: TEMPLATED