Factors affecting stability of slags:
single-phase and multi-phase experimental approach

ABOUT THE PROJECT

This project is being executed thanks to SONATA grant provided by National Science Centre.

The main objective of this research project is to explore interactions ongoing in micro-environment created at the slag dumps, especially at the border where the slags come into contact with vegetation cover. It is hypothesized that: i) (Bio)weathering of toxic element-rich and toxic element-free slag phases proceed at different rates (meaning that each phase reveals different susceptibility to dissolution when exposed to weathering conditions) and ii) the weathering intensity- i.e. strength of weathering factor may be affected in multi-phase system (especially when toxic elements-rich phases dissolve and release toxic elements to the weathering system). It is believed that complex experimental approach addressed in the frame of this project will possibly result in defining conditions at the slag/vegetation cover interface that could limit weathering and neutralize adverse impacts of generated toxic element-charged effluents.

Publications being an outcome of the project realization are follwoing:

(a) POTYSZ A., van HULLEBUSCH E.D, 2021. Secondary Metal Recovery from Slags. Book chapter in Metallurgical Slags: Environmental Geochemistry and Resource Potential, Editors Nadine M. Piatak, Vojtěch Ettler, Chapter 9, 268-301, (b) SWĘD M., POTYSZ A., SIEPAK M., DUCZMAL-CZERNIKIEWICZ A., BARTZ W. 2021. Bioweathering of Zn–Pb-Bearing rocks: Experimental exposure to water, microorganisms, and root exudates. Applied Geochemistry 130, 104966, (c) POTYSZ A., MIKODA B, NAPIERAJ M., 2021. (Bio)dissolution of Glassy and Diopside-Bearing Metallurgical Slags: Experimental and Economic Aspects. Minerals 11(3), 262 - Bioprocessing of Mine and Metallurgical Wastes. (d) MIKODA B., POTYSZ A., GRUSZECKA-KOSOWSKA A., KMIECIK E., TOMCZYK A., 2020. Spent sulfuric acid plant catalyst: valuable resource of vanadium or risky residue? Implications for the environment and for further utilization. Environmental Science and Pollution Research. (e) GÓRKA M., BARTZ W., SKURIDINA A., POTYSZ A., 2020. Populus nigra Italica Leaves as a Valuable Tool for Mineralogical and Geochemical Interpretation of Inorganic Atmospheric Aerosols’ Genesis. Atmosphere 11(10). (f) MIKODA B., POTYSZ A., KUCHA H., KMIECIK E., 2020. Vanadium removal from spent sulfuric acid plant catalyst using citric acid and Acidithiobacillus thiooxidans. Archives of Civil and Mechanical Engineering 20, 132. (g) POTYSZ A., PĘDZIWIATR A., HEDWIG S., LENZ M., 2020. Bioleaching and toxicity of metallurgical wastes. Journal of Environmental Chemical Engineering.

FURTHER UPDATES WILL BE AVAILABLE SOON - I INVITE YOU TO FREQUENTLY VISIT THIS WEBSITE !

RETURN TO HOMEPAGE

O PROJEKCIE

Niniejszy projekt jest realizowany dzięki przyznaniu przez Narodowe Centrum Nauki finansowania na realizację badań w ramach grantu SONATA.

Przedmiotem badań prowadzonych w ramach niniejszego projektu są odpady hutnicze (żużle) pochodzące z przetwórstwa miedzi. Celem projektu jest analiza czynników biowietrzenia żużli oraz określenie ich wpływu na uwalnianie i transport metali w środowisku. Na podstawie prowadzonych badań będzie możliwa prezentacja złożonych scenariuszy procesów bio-wietrzenia zachodzących na dawno utworzonych składowiskach odpadów.

Znajomość procesów biowietrzenia ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla przewidywania ryzyka środowiskowego związanego z deponowaniem żużli na hałdach, ale również dla oceny możliwości wykorzystania tego typu odpadów jako surowców wtórnych w przemyśle bio-hydro-metalurgicznym.

DALSZE AKTUALIZACJE DOTYCZĄCE RELIZACJI PROJEKTU BĘDĄ DOSTĘPNE WKRÓTCE - ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA MOJEJ STRONY !

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Design modified after: TEMPLATED